Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Estructura orgànica

L'estructura interna de l'IEI contempla dos tipus d'òrgans: els òrgans de govern (Presidència, Junta Rectora, Consell General i Direcció) i els òrgans funcionals (els Departaments i els Serveis).

Els primers compleixen funcions d'organització del govern intern i d'organització del seu funcionament administratiu. Els òrgans funcionals són aquells que tenen atribuïdes funcions tècniques de caràcter específic.

Presidència

La Presidència de la Diputació, ostenta la representació de l'IEI i executa dels acords de la Junta Rectora en l'àmbit econòmic i en l'àmbit de personal. Pot exercir també facultats disciplinàries i iniciar accions judicials i interposar recursos en nom de la institució. Els Estatuts de 1993 incrementen considerablement les atribucions del president.

Junta Rectora

És l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions de govern juntament amb el president. Té facultats per decidir l'actuació en qüestions econòmiques, en la gestió tècnica i específica de l'IEI, en actuacions judicials i en l'àmbit de personal. Està constituïda pel president, el vice-president i el director de l'IEI, 5 membres representants del Consell General, 3 presidents dels Consells Comarcals de la demarcació, 1 representant del Conselh Generau d'Aran, 2 representants de la UdL, el director del Centre Associat de la UNED de Cervera i el de la Seu d'Urgell, el secretari i l'interventor de la Diputació, més un membre dels diferents grups polítics. [collapse collapsed title="Composició de la Junta Rectora"]

Presidenta de l'IEI Il.lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda 

Vicepresidenta de l'IEI Il.lma. Sra. Rosa Pujol Esteve

Representants del Consell Permanent Sr. Josep Calvet Bellera (Conseller de l’IEI) Sr. Josep Corbella Duch (Conseller de l’IEI) Sr. Josep M.Forné Febrer (Conseller de l’IEI) Sr. Enric Herrero Perpiñan (Conseller de l’IEI) Sr. Josep M. Solé Montalà (Conseller de l’IEI)

Representants dels partits polítics Sra. Rosa Perelló Escoda (Diputada representant CiU) Sra. Núria Marín Casas (Diputada representant d'ERC-AM) Sr. Enric Colom Sandiumenge (Diputat representant del PSC-CP) Sr. Josep Cabré Clariana (Diputat representant de les CUP-PA) Sra. Dolors López Aguilar (Diputada representant del PP) Sra. Ángeles Ribes Duarte (Diputada representant de C's) Sr. Francesc Boya Alòs (Diputat representant de UA-CP)

Representants dels Consells Comarcals Sr. Constantí Aranda Farrero (President del Consell Comarcal del Pallars Jussà) Sr. Joan Trull Borràs (President del Consell Comarcal del Pla d'Urgell) Sra. M. José Invernon Mòdol (Presidenta del Consell Comarcal del Segrià)

Sr. Carlos Barrera Sánchez (President del Conselh Generau d'Aran)

Representants de la Universitat de Lleida Sr. Roberto Fernández Diaz (Rector de la UdL) Sr. Delfí Robinat Català (President Consell Social de la UdL) Representants dels Centres Associats de la UNED Sr. Antoni Lalinde Picón (Director UNED - La Seu d'Urgell) Sr. Albert Llona i Porredón (Director UNED - Cervera)

Secretari General de l'IEI Sr. Ramon Bernaus i Abellana

Interventora General Sra. Teresa Torrejón Blanch [/collapse]

Consell General

El Consell General és l'òrgan que dona caràcter acadèmic a la Institució i el constitueixen un total de 36 consellers anomenats pel ple de la Diputació, per un període de quatre anys renovables per meitats cada dos. La seva acció s'inscriu en l'àmbit de les funcions específiques i es concreta en la formulació de propostes organitzatives que han de ser aprovades per la Junta Rectora per tal que tinguin efectivitat. [collapse collapsed title="Composició del Consell General"]

Presidenta de l'IEI Il.lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda 

Vicepresidenta de l'IEI Il·lma. Sra. Rosa Pujol Esteve

Grups Polítics Sra. Rosa Perelló Escoda - CiU Sra. Núria Marín Casas - ERC-AM Sr. Enric Colom Sandiumenge - PSC-CP Sr. Josep Cabré Clariana - CUP-PA Sra Dolors López Aguilar - PP Sra. Ángeles Ribes Duarte - C's Sr. Francesc Boya Alòs - UA-CP 

Conselh Generau d'Aran Sr. Luis Carlos Medina Modroño 

Consellers Sra. Marta Alòs López Sr. Carles Barrull Perna Sra. Carme Benet Pelegrí Sr. Oriol Berenguer Pinyol Sr. Joan J Busqueta Riu Sr. Josep Calvet Bellera Sra. Angelina Cases Andreu Sr. Josep Maria Cazares Garcia Sr. Josep Corbella Duch Sra. Divina Drudis Solé Sr. Ivan Egea Pocurull Sr. Salvador Escudé Baró Sr. Jaume Espinagosa Marsà Sr. Enric Figueres Francés Sr. Josep M. Forné Febrer Sr. Enric Herrero Perpiñan Sra. Anna Maria Jiménez Llorens Sr. Antoni Lacasa Ruíz Sr. Marc Macià Farré Sr. Xavier Matias Guiu Sr. Joan Pere Massana Blanch Sr. Jèp Montoya Parra Sr. Lluís Obiols Perearnau Sr. Xavier Palau Altarriba Sr. Joan Puig Ribera Sr. Josep Ignasi Rodriguez Duque Sra. Sílvia Romero Galera Sra. Roser Sabanés Fernandez Sr. Miquel Sabaté Navarro Sr. Narcís Saladrigues Fernández Sr. Jusèp Loís Sans Socasau Sra. Paquita Sanvicén Torné Sr. Josep M. Solé Montalà Sr. Ramon Solé Urgellés Sr. Josep Varela Serra Sr. Alberto Velasco González.

Secretari general Sr. Ramon Bernaus Abellana

Interventora General Sra. Teresa Torrejón Blanch [/collapse]

Direcció

La direcció ostenta la funció de dirigir l'activitat diària de la Fundació, exercir la direcció de personal, la gestió ordinària, la coordinació de les tasques dels departaments i seccions, i alhora dirigir i coordinar els serveis tècnics de la Fundació, redactar l'avantprojecte de pressupost ordinari, redactar el programa anual d'activitats i redactar la memòria.