Arxiu
Arxiu
Documentació addicional que els aspirants creguin convenient facilitar: Dossier
gràfic d'obra recent, crítiques, bibliografia... També s'hi pot afegir la informació i els
enllaços d’internet que es considerin necessaris per explicar el projecte presentat
i/o altres projectes anteriors...
He llegit i accepto la política de privacitat i de protecció de dades